Companiea Comercions Abundantis

 

Huvudsysslor

  • Frakt av passagerare
  • Frakt av varor inom Jargien
  • Postförmedling

CCA lever i princip uteslutande på den livliga handeln inom Jargien. Handelshuset köper upp varor av fasta leverantörer i första hand (ofta handelshus med omfattande utrikeshandel eller stora jordägare) och fraktar sedan dessa vidare till större städer för försäljning till ett högre pris.

På grund av handelshusets i princip heltäckande nät har man arbetat upp en stor effektivitet såväl kostnadsmässigt som logistisk. De många mindre stationerna som handelshuset handhar i princip i varje stad och längs med strategiska platser på de kejserliga vägarna, verkar ofta som omlastningsplatser och mindre lager i väntan på vidare transport. De mängder av kurirer som handelshuset pga. sin postförmedling har att tillgå utgör ett utmärkt medel för att inhämta information om ankommande leveranser så att mottagande stationer i förväg kan planera vidare distribution av godset.

 

Nyckelpersoner, Styre & Organisation

CCA ägs i huvudsak av ätterna Fortunatis, Ulixis och Regelius.

CCA styrs av ett råd bestående av 9 medlemmar, varav en rådspresident. Traditionellt utser de tre ätterna tre representanter vardera vilka inom sig beslutar om vem som ska utses till rådspresident. För tillfället består rådet av Margum Regelius (rådspresident), Princep Stefanos Regelius (provinshärskare i Lothian), Uninos Regelius (borgmästare i Megara), Intalea Fortunatis, Falx Fortunatis (guvernör i Lativa), Marius Fortunatis, Princescan Justine Ulixis (Provinshärskare i Rankun), Duce Olos Ulixis (Provinshärskare på Berenholt) samt Victor Ulixis.

För varje större handelsnav (beskriva nedan) finns en Direktör med ansvar för sin ort samt de mindre stationer som ligger inom dennes område. Direktörerna är ofta personer inom någon av de tre ätterna. Traditionellt har ätten Regelius varit ansvariga för östra Jargien, Ulixis för de norra delarna och ätten Fortunatis för Daval, provinserna Jargien och Okrana. Ätten Fortunatis genom Marius Fortunatis sköter också hela den rikstäckande postförmedlingen med centralt nav i Daval.

 

Huvudorter

Eftersom CCA i mångt och mycket är ett fraktföretag med liten egen utvinning och produktion är det viktigt för handelshuset att finnas representerat på alla logistiska nyckelplatser i riket. För att täcka Jargiens flod- och vägnät har man försökt etablera sig i varje logistiskt nav.

Förutom dessa logistiska nav består handelshuset av en mängd mindre stationer längs med vägar och floder i riket. Dessa stationer bemannas normalt endast av 1-2 personer, men besöks ofta av desto fler handelsmän och kurirer inom CCA.

Här följer en kort redogörelse för CCA:s viktigaste nav:

Daval utgör hjärtat i CCA:s verksamhet. I Davals hamn har handelshuset ett stort område med såväl lager som administrationsbyggnader. På området finns ett torg som i folkmun kommit att kallas ”Överflödets torg”. Torget har blivit en viktig mötesplats för CCA:s representanter och de köpmän vilka handlar varorna i staden. Direktören i Daval är Intalea Fortunatis som är kusin till guvernören av Lativa; Falx Fortunatis. I Daval ligger också navet för CCA:s postförmedling.

Lagath är CCA:s viktigaste filial utanför Daval. Härifrån sköter CCA stora delar av sin verksamhet i sydöstra Jargien. Direktören i Lagath är tillika CCA:S rådspresident Margum Regelius. CCA har här ett stort magasin i hamnen, intill de egna kajplatserna och ”CCA-piren” samt en fullkomligt överdådig administrationsbyggnad i stadens finare delar. Administrationsbyggnaden kallas i folkmun för ”Krusidullslottet” då dess stora detaljrikedom i arkitekturen gjort huset på tok för pråligt med spirar och fina snirklande, men opraktiska, torn åt alla håll och kanter.

Morus är en viktig omlastningsplats för transporter på floden upp till Daval. CCA har här egna bryggor och kajplatser för sina många flodbåtar. Administrationen sköts av Direktör Maian Regelius som också är primod i staden med omnejd. Administrationen har primoden flyttat till sitt kyrkliga högkvarter.

Megara är ett klassiskt Regelius-fäste och härifrån stadshuset styr Direktör Uninos Regelius (borgmästare i Megara). Till viss del utgörs kommersen här av omlastning för flodbåtar vidare upp till Erat men framförallt är det landbaserade transporter i sydöstra Jargien som har sin utgångspunkt här. Flodbåtarna fraktar också mycket varor från inlandet ner till Lagath för försäljning till handelshus med export till andra delar av världen. I Megara finns också en större kurirstation för postförmedlingsverksamheten.

Jukon är centrum för CCA:s verksamhet i Jargiens allra mest sydöstliga delar. Här kommer många utlandsfartyg in från de östra delarna av Mundana. CCA har här många flodbåtar, men också vanliga vagntransporter, för leveranser till Erefalan, Athor och andra större städer och orter norröver. Direktör är Grappina Regelius och hennes residens fungerar även som administration.

Hamath är ändstation för flodtransporterna längs floden Rher som också passerar Daval. Härifrån skeppas jordbruks-, boskaps- och råmaterialsresurser ner till Daval tillbaks med de båtar som anlänt från Morus och Pelu-ka Omo, via Daval, med lyxvaror och annat som inte finns att tillgå i de nordliga städerna. I Hammath finns liksom i Megara en mycket stor apparat för att hantera de mängder av vägtransporter som CCA låter utgå härifrån till de nordöstra delarna, men också vidare väster ut. Direktör är Jantor Ulixis.

Lamur är navet i CCA:s västliga verksamhet. Här styr Direktör Falx Fortunatis (guvernör i Lativa). Nära det stora guvernörsresidenset ligger CCA:s administrationsbyggnad i staden och här finns också ett viktigt nav för handelshusets postförmedling. I egenskap av guvernör har Falx Fortunatis ordnat förmånlig tillgång till hamnplatser för såväl flodbåtar som ankommande skepp till CCA. CCA:s lilla havsgående handelsflotta utgår från Lamur till Övärlden eller de Jargiska provinserna.

Pelu-ka Omo är enkom en enda stor marin omlastningplats för CCA. Administrativt ligger kontoret under kontoret i Lamur och direktören där. Dels köps varor för vidare försäljning i staden, men framförallt sker omlastning av varor till Morus eller Lamur där varorna skeppas vidare.

Jarum är det administrativa centrat i nordvästra Jargien för CCA. Direktör är Vincento Fortunatis som administrerar verksamheten från Palatia Fortunatis. Härifrån tas mycket varor emot från leden över Tarkas till västerlanden. CCA har också egna karavaner som går över Tarkas.

Xanto är ett litet kontor som har mycket svårt att stå sig i konkurrensen mot redan etablerade handelshus. Några privilegiebrev för denna hamn har CCA ännu inte fått vilket gör att närvaron här är svår. Kontoret har ingen egen direktör utan administreras från Jarum. Närvaron motiveras dock av att man vill försöka säkra marginalerna från importen från kolonin Lothian så gott det går. Här är det samarbete Marius Fortunatis byggt upp med ätten Lemire som har ett ganska starkt fäste i Lothian, mycket viktigt, sedan ätten Lemire har goda förbindelser med provinsen Genrios mäktigaste ätt Arcadis.

Binkh är navet för landtransporter i nordvästra Jargien. Direktör är Princescan Justine Ulixis (Provinshärskare i Rankun) som gör allt för att CCA ska erhålla monopol i Rankun. Ett större nav för postförmedlingen är också beläget här.

 

Nya områden

Pelm är ett av CCA:s mer expansiva kontor för tillfället. Direktör är Duce Olos Ulixis som också är provinshärskare på Berenholt. Genom att erbjuda havsgående skepp en smidig omlastning i Pelms hamn istället för i hamnstäderna på Jargiens fastland till höga hamnpriser och ibland långa väntetider, har verksamheten i Pelm kommit att blomstra. Varorna fraktas sedan de lastats av med mindre snabbgående skepp från CCA direkt till de övriga naven i främst Mours. Lagath och Lamur för vidare transport och försäljning.

Lothians kontor styrs av Princep Stefanos Regelius som också är provinshärskare. Det här är ett av få ställen där CCA sysslar med faktisk utvinning och förädling av olika varor (mest lyxvaror för export till Jargien) som sedan skeppas till Xanto för vidare transport.

Maritus är CCA:s senaste projekt. Projektet leds av Marius Fortunatis och består i en ny kolonisering av en ö utanför Tharhai. Till en början var det hela tänkt att utgöra en handelsstation liksom de flesta av CCA:s projekt. Dock har projektet kommit att utvecklats sedan man upptäckte den rika tillgången av silke på ön. En ordentlig silkesproduktion har börjat ta form som en följd av detta.

Maritus viktigaste funktion är dock fortsatt att utgöra en handelsstation för kryddor, tesorter, kaffe, choklad och andra lyxvaror som inte återfinns i Jargien. Från handelsstation utgår en flotta ungefär en gång per månad för att handla av lokalbefolkningen på fastlandet.

Maritus är utvalt för sitt strategiska läge utifrån ett försvarsperspektiv. Ena sidan av ön består av i princip lodräta klippor där landstigning är omöjlig. Ön är formad som ett U och ankommande skepp måste segla in i viken för att nå den brygga som anlagts. Då det är relativt långgrunt i viken är bryggan ett par hundra meter lång. Totalt omfattar ön cirka 300 km2.

På ön har CCA anlagt en tvåvånings administrationsbyggnad som ligger ner vid vattnet vid bryggans fot. Här finns också ett stenbelagt torg och ett kapell har nyligen anlagts här. I hamnen återfinns ett tiotal lagerbyggnader och bodar tillhörande CCA samt tjugotalet mindre hus för handelshusets anställda. Det finns numer också en fullt fungerande smedja, ett bageri, ett fiskrökeri samt en vattenkvarn invid en av de strida bäckar som rinner ut i havet från berget. Strax ovanför hamnläget, på en strategisk platå i den stora klippa som ön består av till stor del, ligger residenset. Här bor idag CCA:s representant på plats, Flavius Ignitum. Även om residensets trevåningars centralbyggnad är färdigställd byggs fortfarande flyglar och annat. Residenset är omgärdat av en hög mur som är sammanbyggd med den omgivande klippan, vilket får hela platsen att likna ett kompakt svårintagligt fort.

Totalt bor idag cirka 570 personer i hamnläget. Av dessa är ett drygt hundratalfemotiotal anställda av CCA och utför expeditioner till Tharhai och återför varor till ön som sedan transporteras med större fartyg till Jargien. Övriga personer är hantverkare, handelsmän m.fl. från främst Jargien, men enstaka andra nationer finns representerade, som valt att bosätta sig på ön. Ytterligare cirka 250 personer ur den lokala befolkningen lever på ön och ingår i CCA arbetsstyrka med att odla marken på ön eller framställa silke. Ett femtiotal lokala fiskare är också bosatta på mindre närbelägna öar och förser ön med fiskleveranser.